ALGEMENE VOORWAARDEN 100%YOGA

Artikel 1    Definities

 1. 100%YOGA is onderdeel van OnlineFitCompany, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 52760987 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten wordt in deze voorwaarden aangeduid als afnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens afnemer content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Dienstverlener heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan afnemer.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien dienstverlener afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 Aanbod

 1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de afnemer.

Artikel 4    Tarieven en betalingen              

 1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het lidmaatschap.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
 4. In tegenstelling van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, zal de prijs voor huidige afnemers niet worden verhoogd zo lang hun lidmaatschap loopt.
 5. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd binnen de looptijd van het lidmaatschap, is de afnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. De betaling vindt eenmalig of maandelijks via automatisch incasso plaats. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
 7. Indien de afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het lidmaatschap niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 5    Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt, tenzij er uitdrukkelijke toestemming door een gezaghebbende wordt gegeven en een automatische incasso op diens naam staat.
 2. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat afnemer met haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven.
 3. Doordat de diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 5. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een afnemer te weigeren.
 6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 6    Informatieverstrekking

 1. Afnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Afnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7    Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten en opvolgen van adviezen gegeven door dienstverlener.
 3. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het oplopen van letsel, schade of lichamelijke blessures tijdens bij afnemer. Deelname aan een sessie is te allen tijde op eigen risico.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan afnemer voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 5. Afnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienstverlener alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Dienstverlener verleent de afnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een lidmaatschap te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
  3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Afnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd afnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.
 4. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 5. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de afnemer en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet.

Artikel 9    Communicatie en gedrag

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Afnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor afnemers die door hun gedrag de diensten van dienstverlener belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.

Artikel 10 Wijziging en annulering

 1. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een vooraf overeengekomen looptijd.
 2. Het lidmaatschap stopt automatisch na het einde van de looptijd. Bij annulering binnen de looptijd heeft afnemer geen recht op restitutie.
 3. In bijzondere situaties, die enkel ter beoordeling van dienstverlener komen, waaronder maar niet gelimiteerd tot langdurige ziekte van de afnemer of een zwangerschap, kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk gepauzeerd worden, mits dit tijdig wordt aangegeven. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden.
 4. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan afnemer en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het lidmaatschap zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd. Dienstverlener behoudt zich hiermee tevens het recht voor om dagen en tijden van live online yogalessen te wijzigen.
  5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan afnemer worden gecommuniceerd.

Artikel 11 Klachten

 1. Afnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en inloggen of functioneren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener.
 2. Zij streeft ernaar binnen 48 uur inhoudelijk op de klacht te reageren.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.